چگونه کاردانو را در سال 2022 مقیاس بندی می کنیم

مزمان سازی زنجیره را بهبود می بخشد و در عین حال اعتماد را حفظ می کند. نتیجه؟ تجمع چند امضایی که سریع و کارآمد بدون به خطر انداختن ویژگی‌های امنیتی است.. نتیجه؟ تجمع چند امضایی که سریع و کارآمد بدون به خطر انداختن ویژگی‌های امنیتی است.