دسته: بولتون فلش اقتصادی

در اینجا ما به صورت هفتگی موارد مهم اقتصادی دنیا به صورت مختصر یا فلش وار را دنبال می کنیم.که شاید باعث نگرشی نو در علم جدید بلاک چاین باشد.